Official home page

Performances

Performances by Greek Tragedy Study Club, University of Tokyo

Date Productions by this company Venue
1. 2 June 1958 Sophocles
OEDIPUS TYRANNUS
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
2. 30 May 1959 Sophocles
ANTIGONE
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
3. 4~5 June 1960 Aeschylus
PROMETHEUS BOUND
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
4. 3~4 June 1961 Aeschylus
AGAMEMNON
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
5. 26,28 May 1962 Sophocles
PHILOCTETES
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
     5 June 1962 Sophocles
PHILOCTETES
Kyoritsu Hall, Tokyo
6. 1~2 June 1963 Euripides
TROADES
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
7. 30~31 May 1964 Euripides
HERACLES
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
8. 5~6 June 1965 Aeschylus
PERSAE
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
9. 5~6 June 1966 Euripides
BACCHAE
Hibiya Outdoor Amphitheatre,
Tokyo
10. 1~3 November 1968 Aeschylus
SUPPLIANTS
Den'en Colosseum, Tokyo
11. 23~24 October 1970 Aeschylus
SEVEN AGAINST THEBES
Chiyoda Townhall, Tokyo

The 11 performances by the GTSC (Greek Tragedy Study Club, University of Tokyo) are also recorded in the APGRD (Archive of Performances of Greek and Roman Drama, Oxford).

1. Sophocles, OEDIPUS TYRANNUS (2 June 1958)

<Staff>

Producers : Mikio Shibuya, Hisashi Abe, Minoru Morimura, Yusuke Hosoi
Director : Sadao Nakajima
Translators : Sadao Nakajima, Takeo Kamura
Composer : Masaaki Hayakawa
Musicians : Ueno Gakuen University (Irish Harp Club)
Costumes : Kohei Nakada, Yoshiko Fukunaga
Lighting : Ko Taguchi
Stage set : Hiromasa Okamoto
Props : Akio Ishii
Stage managers : Shun’ya Ito, Mieko Yamamoto
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Oedipus : Takeo Kamura
Iocasta : Yasuko Kitagawa
Tiresias : Kazushi Nishii
Creon : Yoshihiko Muraki
Priest : Shigeru Watanabe
Herdsman : Ryosuke Tsuchiya
Messenger from Corinthos : Keiji Furuyama
Second Messenger : Hajime Ishii
Chorus of 15 elders of Thebes: Members of Hakuyokai-Chorus Group of Univ. of Tokyo (Chorus-leader: Jun’ichi Shirai)
Suppliant-citizens. Attendants. 2 daughters of Oedipus.

Sophocles, OEDIPUS TYRANNUS
Sophocles, OEDIPUS TYRANNUS

Creon and Oedipus

2. Sophocles, ANTIGONE (30 May 1959)

<Staff>

Producer : Shun’ya Ito
Director : Yusuke Hosoi
Translators : GTSC
Composer : Reiko Takahashi
Conductor : Satoko Takemae
Musicians : Toho Gakuen Music Department(recorded)
Chorus : CMA-Chorus Group of Univ. of Tokyo(recorded)
Choreographer : Taneo Ishida
Costumes: Keiko Koyano, Atsuko Matsukawa
Props : Akio Ishii, Junji Nakajima
Stage manager : Tadamasa Nakazawa
Assistant stage manager : Masaaki Yukawa
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Antigone : Mitsuko Narita
Ismene : Yasuko Kitagawa
Creon : Takeo Kamura
Guard : Jun'ichi Wakatsuki
Haimon : Shigeru Watanabe
Tiresias : Osamu Mihashi
Messenger : Keiji Furuyama
Eurydice : Eiko Ishii
Chorus of 15 elders of Thebes: Kazushi Nishii (Chorus-leader) & Students of Ikubunkan High School
Attendants. Guards.

Antigone

Antigone

Sophocles, ANTIGONE

Tiresias and Creon

3. Aeschylus, PROMETHEUS BOUND (4-5 June 1960)

<Staff>

Producer : Mitsuya Mori
Director : Takeo Kamura
Assistant director : Takeo Takahashi
Translators : GTSC
Stage set : Ichiro Takada
Composer : Hikaru Hayashi
Choreographer : Taneo Ishida
Lighting designer : Sumio Yoshii
Mask makers : Yonekichi Takahashi, Sachiko Yamaguchi
Body of Prometheus by : Masaaki Kubo, Masaaki Yukawa
Costumes : Atsuko Matsukawa
Stage managers : Tadamasa Nakazawa, Masaaki Yukawa
Sound equipment supplied by : Toshiba Electric, Sony
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Cratos : Misao Arai
Bia : Kyozo Ota
Hephaistos : Koji Kosaka
Prometheus : Keiji Furuyama
Oceanos : Takayuki Kan
Io : Mitsuko Narita
Hermes : Hatsutaro Suzuki
Chorus of 28 Oceanides : Students of Atomi College
Side Chorus : Chorus Group of Kunitachi College of Music

Prometheus and Chorus

Prometheus and Chorus

1960 Mask of Io

Mask of Io

Masks of Chorus

Masks of Chorus

4. Aeschylus, AGAMEMNON (3-4 June 1961)

<Staff>

Producers : Masahiro Yoshizawa, Yutaka Kohira
Director : Takeo Takahashi
Translators : GTSC
Stage set : Masaaki Kubo
Props : Seiken Fukuda, Art Circle of Komaba Dormitory
Composer & Conductor : Morifumi Shintoku
Musicians : Orchestra of Kunitachi College of Music
Mask makers : Yonekichi Takahashi, Sachiko Yamaguchi
Costumes : Atsuko Matsukawa, Mieko Kukutsu, Hiroko Totsuka
Lighting designer : Kunio Shibuya
Stage managers : Isao Adachi
Sound equipment supplied by : Foster Electric
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Watchman & Agamemnon : Keiji Furuyama
Clytaimnestra : Yoko Hayashi
Cassandra : Mitsuko Narita
Herald & Aigisthus : Hiroshi Toyama
Chorus of 12 elders of Argos : Members of GTSC : Takeo Kamura (Chorus-leader), Yusuke Hosoi, Mitsuya Mori, Masaaki Yukawa, Ou Saito, Takanobu Fujii, Osamu Watanabe, Yoshiki Honda, Kosuke Taguchi, Yasuo Miyanaga, Minoru Sato, Kin'ichi Tomita
Attendants. Soldiers.

Agamemnon

Clytaimnestra

Clytaimnestra

Agamemnon

Agamemnon

5. Sophocles, PHILOCTETES (26, 28 May, 5 June 1962)

<Staff>

Producers : Yoshiki Honda, Hideki Oishi, Akihiko Aida, Yusuke Hosoi
Director : Masaaki Kubo
Translators : GTSC
Composer : Morifumi Shintoku
Stage set : Takeo Takahashi, Hidenori Fujiwara
Mask makers : Tetsuo Tamura, Noriko Numata
Mask advisors : Yonekichi Takahashi, Sachiko Yamaguchi
Props : Hajime Hasegawa
Musicians : Orchestra of Kunitachi College of Music (recorded)
Costumes : Haruko Kobayashi, Michiko Takahashi
Lighting designer : Takeo Takahashi
Stage manager : Seiken Fukuda
Sound equipment supplied by Foster Electric, PRIMO, JRC Nihon Musen, Matsushita Electric,TSUUSHINDENSETSU
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Philoctetes : Hiroshi Toyama
Odysseus & Marchant : Takeo Kamura
Neoptolemus : Keiji Furuyama
Heracles : Akira Ibuki
Chorus of 13 sailors in the service of Neoptolemus : Members of GTSC: Satoshi Myojin (Chorus-leader), Noriaki Itabashi, Shigenari Kawashima, Nisaburo Kin, Mitsuhiko Koido, Mitsutaka Takahashi, Noboru Nakayama, Masahide Moritani, Takao Yamaguchi, Hideo Yamada, Makoto Yamada, Hiroyuki Shibata, Kotaro Ikeda.

Sophocles, PHILOCTETES Neoptolemus and Philoctetes

Neoptolemus and Philoctetes

6. Euripides, TROADES (1-2 June 1963)

<Staff>

Producers : Hideki Oishi, Taketoshi Honma
Director : Yusuke Hosoi
Assistant director : Hidenori Fujiwara
Translators : GTSC
Stage set : Yoko Imashimizu, Mitsuhiko Koido
Composer : Morifumi Shintoku
Mask makers : Tetsuo Tamura, Hiromichi Tokunaga
Costumes : Michiko Takahashi, Sonoko Watanabe
Props : Katsumasa Asano
Lighting designers : Soju Konishi, Satoshi Myojin
Sound technician : Takashi Kikuchi
Stage manager : Mitsuhiko Koido
Sound equipment supplied by JRC Nihon Musen, Tokyo Shibaura Electric, NEC, ANRITSU CORPORATION
Costume fabric supplied by Toray Industries, Teijin
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Poseidon : Hiroshi Toyama
Athena & Andromache : Yoshiko Tagami
Hecuba : Yoko Hayashi
Talthybius : Keiji Furuyama
Cassandra : Yasuko Kitagawa
Menelaos : Takeo Kamura
Helene : Motoe Kumagai
Chorus of 12 Trojan women : Hisako Okata (Chorus-leader) & Students of Tokyo Seisen Music Academy
Soldiers, Attendants.

Euripides, TROADES Euripides, TROADES

Cassandra and Hecuba

7. Euripides, HERACLES (30-31 May 1964)

<Staff>

Producers : Taketoshi Honma, Akira Numata
Director : Tetsuo Tamura
Assistant director : Shuichi Chubachi
Translators : GTSC
Choreographer : Taneo Ishida
Stage set : Yoko Imashimizu
Composer : Morifumi Shintoku
Mask makers : Yoshiro Nakagawa, Hiromichi Tokunaga
Costumes : Michiko Takahashi, Kuniko Kamiyama
Props : Hiroshi Watanabe
Lighting designer : Hajime Hasegawa
Sound technician : Kazuhiko Morizumi
Stage manager : Hiromichi Tokunaga
Sound equipment supplied by JRC Nihon Musen, Tokyo Shibaura Electric
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Amphitryon : Takeo Kamura
Megara : Miharu Hasegawa
Lycos : Hideo Nakamura
Heracles : Hiroshi Toyama
Iris : Ikue Nakahara
Lyssa : Atsuko Okakura
Messenger : Hisako Okata
Theseus : Hideaki Takatori
Chorus of 15 elders of Thebes : Yukio Tada (Chorus-leader) & Members of Butai-Geijutsu-Gakuin, Matsuyama Ballet Company, Eguchi-Miya Ballet Company
Attendants, Soldiers.

Euripides, HERACLES

8. Aeschylus, PERSAE (5-6 June 1965)

<Staff>

Producer : Hiromichi Tokunaga
Director : Tetsuo Tamura
Translators : GTSC
Composer : Morifumi Shintoku
Musicians : Kunitachi Music University Brass band
Stage set : Tomotoshi Yamada
Mask maker : Yoshiro Nakagawa
Costumes : Michiko Takahashi
Lighting designer : Masahiko Mineo
Stage manager : Shuichi Chubachi
Sound equipment supplied by Sony, JRC Nihon Musen
Stage equipment supplied by Yawata metal processing co.
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Atossa : Yoko Hayashi
Messenger : Keiji Furuyama
Darius : Kazuo Arai
Xerxes : Akihiko Mitsueda
Chorus of 25 Persian elders : Hiroshi Toyama (Chorus-leader) & Students of Kunitachi College of Music, Butai-Geijutsu-Gakuin, Waseda University, Tokai University, Ikubunkan High School
Side Chorus : Group of Kunitachi College of Music

Xerxes and Chorus

Xerxes and Chorus

9. Euripides, BACCHAE (5-6 June 1966)*

<Staff>

Producers : Shuichi Chubachi, Yusuke Kamiyama
Director : Mitsuya Mori
Assistant director : Etsuko Sekine
Translators : GTSC
Composer : Masanobu Kimura
Conductor : Tsuneo Nakajima
Chorus : Tokyo Chor (recorded)
Choreographer : Taneo Ishida
Mask makers : Nobuyuki Onuma, Shigemi Takagi
Stage set : Tomotoshi Yamada, Hideaki Takatori
Costumes : Kuniko Kamiyama
Lighting designer : Hiroo Koizumi
Stage managers : Tadao Kubota, Tetsuo Tamura, Michiko Takahashi
Sound equipment supplied by JRC Nihon Musen
Supported by Asahi Shimbun

<Cast>

Dionysos (God) & Pentheus : Yukio Tada
Dionysos (Man), Tiresias & Agave : Hiroshi Toyama
Cadmus, Servant, First Messenger & Second Messenger : Shuji Ida
Chorus of 15 Bacchantes : Sadao Kimata (Chorus-leader) & Members of Matsuyama Ballet Company: Hatsuo Minowa, Toshiyuki Tanaka, Hiroyasu Sakurai, Katsuhiro Iwamura, Yasuyoshi Ueno, Koka Ko, Takefumi Inoue, Kazumi Ogawa, Toshihisa Kanai, Tamotsu Namba, Toru Sadamatsu, Kenichi Fukuzawa, Yoshiaki Tonosaki, Tetsutaro Shimizu
*All actors in this play are men.

Euripides, BACCHAE
Euripides, BACCHAE
Agave

Agave

10. Aeschylus, SUPPLIANTS (1-3 November 1968)*

<Staff>

Producers : Akira Mori, Fumiko Ishikawa
Director : Yusuke Kamiyama
Assistant director : Tae Matsumoto
Translators : GTSC
Composer : Chiaki Kawashima
Musicians : Rieko Hayakawa, Makoto Katsura, Kota Hatano, Toru Omori
Choreographer : Nobuyuki Onuma
Mask and costumes : Nobuyuki Onuma
Stage set : Heishichiro Kawashima
Stage manager : Kuniyoshi Ohara
Sound equipment supplied by JRC Nihon Musen

<Cast>

Danaus & Herald : Tsuneo Yoshida.
King of Argos : Mitsuo Komori.
Chorus of 7 daughters of Danaus : Members of GTSC : Hideyasu Naito (Chorus-leader), Nobuyuki Onuma, Yoshifumi Nishimura, Michiaki Yasumura, Fumihiko Igarashi, Kensuke Tejima, Kotaro Okazawa. Attendants.
* GTSC’s only daytime performance. All actors in this play are men.


Aeschylus, SUPPLIANTS Aeschylus, SUPPLIANTS

Danaus and Chorus

11. Aeschylus, SEVEN AGAINST THEBES (23-24 October 1970)

<Staff>

Producer : Fumihiko Igarashi
Director : Nobuyuki Onuma
Translators : GTSC
Composers : Chiaki Kawashima, Tsutomu Mizuno, Nobuyuki Onuma
Musicians : Tokyo University Orchestra (recorded)
Chorus : Tokyo Geidai vocal music department
Stage set : Masanori Ichikawa
Lighting designer : Kunihiko Yamaguchi
Costumes : Yumiko Harahata
Props : Hirohiko Sano
Mask maker : Roman Workshop
Stage manager : Yoshifumi Nishimura

<Cast>

Eteocles : Ryusei Okamoto
Scout : Tetsuya Maruyama
Herald : Kensuke Tejima
Antigone : Fumiko Ishikawa
Ismene : Tae Matsumoto
Chorus of 7 maidens of Thebes : Chieko Kobayashi (Chorus-leader), Hiroko Akagi, Taeko Okamoto, Reiko Kojima, Sonoko Hattori, Miyako Hamada, Mariko Homori
Soldiers.


Eteocles and Chorus

Eteocles and Chorus

Aeschylus, SEVEN AGAINST THEBES